RegulaminRegulamin sklepu internetowego HRM Institute i udziału w konferencji EB Show

Dzień dobry!

Cieszymy się, że interesuje Cię udział w naszym wydarzeniu. W sklepie zamieszczonym na tej stronie możesz zakupić bilety na udział w wydarzeniu EB Show 2021. Zanim przejdziesz do zakupu biletów zapoznaj się z Regulaminem, w którym znajdziesz informacje m.in. na temat złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Anny Macnar prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą HRM Institute z siedzibą w Krakowie (30-312), ul. Twardowskiego 86j, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 679-171-05-10.

Jeśli masz pytania możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@hrminstitute.pl.

Życzymy udanych zakupów!

Zespół HRM Institute

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowejebshow.pl.
  2. Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt).
  3. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz zakupu, za pomocą którego uczestnik rejestruje się na Konferencję.
  4. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję EB Show 2020, która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2020 r. online.
  5. Organizator / Sprzedawca – Anna Macnar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HRM Institute z siedzibą w Krakowie (30-312), ul. Twardowskiego 86j, NIP 679-171-05-10.
  6. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
  7. Uczestnik oznacza osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ma wziąć udział w Konferencji i na rzecz której został wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  8. Kupujący / Zamawiający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji w imieniu własnym lub innych osób na wydarzenie.
  9. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

II. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży biletów na konferencję EB Show 2021.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz warunki uczestnictwa w konferencji „EB Show2021” , a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do zakupienia biletów na Konferencję nie jest konieczne spełnienie przez Kupującego szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta w Sklepie.
 3. Umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.
 4. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w poprawnego funkcjonowania Sklepu. W przypadku zauważenia przez Kupującego jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu powinien o nich zawiadomić Sprzedawcę.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@hrminstitute.pl. Składając reklamację Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszystkie reklamacje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail podany przy reklamacji.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja na Konferencję następuje poprzez dodanie wybranej opcji do koszyka i uzupełnienie danych w formularzu.
 2. Kupujący składa zamówienie bez zakładania konta użytkownika na stronie Sprzedawcy.
 3. Jeżeli w trakcie składania zamówienia Kupujący zadeklarował wybór płatności online, po potwierdzeniu złożenia zamówienia zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. W przypadku zadeklarowania płatności przelewem bankowym, po potwierdzeniu złożenia zamówienia otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia i instrukcją dokonania płatności. Zamówienie powinno zostać opłacone w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
 4. W przypadkach, gdy zasady obowiązujące w firmie Uczestnika nie pozwalają na rejestrację za pomocą formularza on-line, możliwa jest również rejestracja na formularzu zgłoszeniowym, który zostanie przesłany do Uczestnika na jego prośbę skierowaną na email: julia.bojanowska@hrminstitute.pl.
 5. Do zawarcia Umowy na warunkach określonych w Formularzu, Cenniku i Regulaminie dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Kupującego zamówienia w sklepie albo złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
 6. Wysłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej sklepu lub odesłanie drogą mailową wypełnionego i podpisanego formularza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy Rejestracja jest dokonywana przez inną osobę niż Uczestnika, ponosi ona odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Powinna również być upoważniony przez Uczestnika do przekazania Organizatorowi jego danych osobowych. Niezbędne jest również podanie danych kontaktowych do uczestnika, żeby Organizator mógł wysłać informacje organizacyjne. Dane uczestnika (imię, nazwisko, mail i telefon) należy wpisać w rubrykę „Uwagi”.
 8. Poprzez przesłanie Formularza do Organizatora Uczestnik/Zamawiający wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury proforma oraz faktury VAT drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w zamówieniu.
 9. Po otrzymaniu Formularza przesyłane są automatycznie na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające informacje niezbędne do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji, a także faktura proforma (jeśli Uczestnik wyraził chęć otrzymania faktury).
 10. Na prośbę Zamawiającego możliwe jest wystawienie od razu faktury VAT, na podstawie której dokona opłaty, jednakże w nie wcześniej niż 30 dni przed wydarzeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

V. Opłata za udział w Konferencji

 1. Aktualna wysokość opłaty za udział w Konferencji jest zamieszczona na stronie ebshow.pl. Wskazana w cenniku opłata dotyczy udziału jednej osoby lub większej ilości osób, zgodnie z opisem produktu i zawiera udział w Konferencji, materiały konferencyjne oraz dostęp do nagrań z konferencji przez 3 miesiące.
 2. Opłata nie obejmuje kosztów technologicznych Uczestnika.
 3. W sklepie dostępne są następujące formy płatności: płatność przelewem oraz płatność elektroniczna.
 4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
 5. Jeżeli Kupujący zażądał wystawienia faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie indywidualnych rozwiązań dotyczących opłaty za udział w konferencji. W celu ustalenia tych zasad prosimy o kontakt mailowy na adres: bojanowska@hrminstitute.pl.

VI. Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez przesłanie na adres email biuro@hrminstitute.pl informacji o rezygnacji, przy czym:
  1. w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji w na minimum 21 dni przed datą Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej kwoty w pełnej wysokości,
  2. w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji w okresie od 20 (dwudziestu) do 8 (ośmiu) dni przed datą Konferencji, Uczestnik/Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia 50% ceny uczestnictwa,
  3. w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji na 7 (siedem) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Konferencji, zwrot uiszczonej opłaty za udział w Konferencji nie przysługuje, chyba że wskaże Organizatorowi inną osobę, która w miejsce rezygnującego weźmie udział w Konferencji.
 2. Niezależnie od zasad rezygnacji przewidzianych powyżej Uczestnik/Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Jeśli Uczestnik nie może wziąć udziału w Konferencji możliwy jest udział w innym wydarzeniu organizowanym przez Organizatora, po uzgodnieniu tego z Organizatorem. W przypadku, gdy cena tego wydarzenia byłaby wyższa, Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę. W miejsce zgłaszającej się osoby w Konferencji warsztacie może wziąć udział inna osoba.
 4. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami, bez możliwości zaliczenia tych kosztów na poczet udziału w innym wydarzeniu.
 5. Warunkiem przekazania Uczestnikowi dostępu do konferencji jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Konferencji wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku ustalenia z Organizatorem indywidualnych zasad dla Zamawiającego, obowiązują te zasady.
 6. Jeżeli opłata za udział w Konferencji nie została uiszczona, a Zamawiający nie odstąpił od Umowy, Zamawiający pozostaje zobowiązany do zapłaty opłaty w pełnej wysokości, niezależnie od tego, czy brał udział w Konferencji.

VII. Zmiany w programie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu przeprowadzenia Konferencji.
 2. Organizator poinformuje Zamawiającego/Uczestnika o zmianach w programie Konferencji za pośrednictwem informacji zamieszczonych na stronie internetowej, a także drogą mailową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcia Konferencji.
 4. Zawiadomienie o odwołaniu Konferencji Organizator składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika/Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku odwołania Konferencji, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty na rachunek bankowy, z którego opłata ta została dokonana, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania informacji o odwołaniu.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zapisu na wydarzenie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych własnych i/lub Uczestnika, w celach związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także w celu rozliczenia płatności i pozostałych spraw związanych z udziałem w wydarzeniu.
 2. Jeśli Zamawiający dodatkowo zaznaczy chęć otrzymywania od Organizatora newslettera, jego dane osobowe zostaną dodane do bazy mailingowej HRM Institute. Dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji na tematy związane z budowaniem marki pracodawcy, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, rekrutacją, a także zaproszeń do udziału w inicjatywach organizowanych przez HRM Institute i przez partnerów (takich jak badania, konferencje, szkolenia i inne). Zwykle wysyłamy mailing raz w tygodniu, chyba że dzieje się coś bardzo interesującego, to może się zdarzyć częściej.
 3. Administratorem danych osobowych jest HRM Institute. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@hrminstitute.pl.
 4. Zamawiający ma prawo do wypisania się z mailingu w każdej chwili, jeśli uzna, że wiadomości nie są dla niego interesujące. Przysługuje mu też prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania z bazy HRM Institute. Link do rezygnacji z otrzymywania wiadomości jest w każdym mailu.
 5. Sklep wykorzystuje technologię cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://hrminstitute.pl/polityka-prywatnosci/

IX. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje niniejszym Kupującego, że treści udostępnione w ramach biletu na Konferencję stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10. 2021.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf.